Tällä sivulla on medioiden seurantaa

 


Aamun Hesa korjaa Ylen uutisten eilistä politikointia. Eilen Ylen 20.30 uutiset yritti filmata Talvivaaraa Kataisen hallituksen puolesta. Nyt Helsingin Sanomilla on asiantunteva ja realistinen pääkirjoitus.  Siinä mm. seuraavia huomion arvoisia kohtia.

 

 

”Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­on­net­to­muus on laa­jen­nut sel­lai­siin mit­toi­hin, et­tä myös hal­li­tus al­kaa pik­ku­hil­jaa rea­goi­da. Hal­li­tus­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat pui­vat asiaa kes­ki­viik­ko­na.”

 

”Tal­vi­vaa­ran ta­paus on osoit­ta­nut, et­tä maan hal­li­tus ei osaa rea­goi­da yl­lät­tä­viin krii­si­ti­lan­tei­siin. Vas­tuu sy­sä­tään yk­sit­täi­sel­le vir­ka­mie­hel­le, jo­ka asias­ta on vas­tuus­sa. Po­liit­tis­ta vas­tuu­ta hän ei voi kan­taa. Si­tä ei tah­do ot­taa ku­kaan muu­kaan: esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö (vihr) on syyt­tä­nyt ta­pah­tu­nees­ta edel­li­sen hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rei­tä. Vas­ta kes­ki­viik­ko­il­ta­na hän jy­räh­ti blo­gis­saan, et­tä nyt riit­tää.”

”On jää­nyt vai­ku­tel­ma, et­tä hal­li­tus ei ha­lua kuul­la­kaan huo­no­ja uu­ti­sia. Oh­jak­siin se tart­tui vas­ta nyt.”

”Kun kai­nuu­lais­ten ja seu­dun mui­den kan­sa­lais­ten huo­li kas­voi riit­tä­vän suu­rek­si, Sää­ty­ta­lon tie­do­tus­ti­lai­suu­teen ta­lu­tet­tiin asian­tun­ti­joi­ta se­kä maa­nan­tai­na et­tä tiis­tai­na.

Asian­tun­ti­joi­den teh­tä­vä­nä oli epäi­le­mät­tä rau­hoit­taa pel­ko­ja, oli­vat ne ai­heel­li­sia tai ai­heet­to­mia. Vie­lä puut­tui hal­li­tus­ta­son toi­mi­ja, jo­ka oli­si tul­lut jul­ki­suu­teen sa­no­maan, et­tä kaik­ki mah­dol­li­nen teh­dään, jot­ta vas­taa­va ei tois­tui­si. Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus on lu­vas­sa per­jan­tai­na.”

”Hal­li­tuk­sen sie­tää kor­ja­ta toi­min­ta­ta­po­jaan niin, et­tä vas­tuu ei jää pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Näin pa­hois­sa krii­seis­sä hal­li­tuk­sel­ta kai­va­taan ri­pei­tä toi­mia. Jos lain­sää­dän­tö es­tää ne, la­ke­ja sie­tää muut­taa.

Pe­rus­tus­lain mu­kaan pää­mi­nis­te­ril­lä on jo nyt var­sin laa­jat toi­min­ta­val­tuu­det. Myös hal­li­tuk­sen toi­min­ta­val­tuus on ylei­nen: asia kuu­luu hal­li­tuk­sel­le, el­lei si­tä ole erik­seen sää­det­ty jon­kun muun vas­tuul­le.”

15. marras, 2012