Blogi

Ihminen ja luonnon inhimillistäminen
Sir Anthony Kenny piti joitakin viikkoja sitten ensimmäisen G.H. von Wright muistoluennon aiheena "Humanism and Antropomorphism" (Humanismi ja inhimillistäminen). Kirjoitin siitä kommentaarin Academia.eduun, ja kun siihen on ollut kiinnostusta, liitän ositteen myös TÄHÄN. Luento myös videoitiin, sen osite on TÄSSÄ.
 
Humanismista on monta tulkintaa ja antropomorfismi on ilmiö, että luontoa pidetään ihmisen kaltaisena. Kenny kritisoi sattuvasti ilmiötä, että yhä enemmän eläimiä inhimillistetään ja ihmisiä eläimellistetään. Taustana on syvimmiltään se, että sekä ihmistä että luontoa tutkittaessa on sallittua käyttää vain luonnontieteelistä metodia. Juuri tätä von Wright kritisoi, vaikka hänen tämä puolensa on Suomessa pyritty aktiivisesti unohtamaan.


Kennyn puute taas on, että hän samalla hylkää myös historiallisesti vaikuttaneet eli tietävän, eettisen ja vapaan ihmisen synnyttäneet sivistysperinteet ja seuraa modernin valtavirtaa, joka olettaa ihmisen olevan valmiiksi tietävä, eettinen ja vapaa olento. Hänelle läheinen koulukunta on analyyttinen tomismi, jossa Tuomas Akvinolisen ihmiskuva otetaan annettuna ilman teologiaa samaan tapaan kuin Immanuel Kant toimi omalla suunnallaan.